Na warsztatach obecni byli m. in. pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, którzy wraz z szerokim gronem słuchaczy zapoznali się aktualną sytuacją z zakresu dostępu do informacji o środowisku i do informacji publicznej. Program zajęć obejmował prezentacje i wykłady specjalistów, dyskusje, prace w grupach, i debatę oxfordzką. Podczas szkolenia poruszono bardzo wiele tematów, zwłaszcza te dotyczące:

  • poziomu partycypacji w politykach i decyzjach publicznych,
  • stanu udostępniania informacji publicznej,
  • badanie stron internetowych, w tym zawartości BIP,
  • zarys obowiązujących w Polsce przepisów regulujących dostęp do informacji,
  • aspekty prawne dostępu do informacji o środowisku - formy wniosków, terminy, opłaty, wyjątki, środki odwoławcze, publiczne wykazy, prawa stron postępowania administracyjnego,
  • zasady negocjacji, przykładowe sytuacje konfliktowe,
  • konsultacje społeczne.

Zajęcia prowadzone były również przez prawnika, specjalizującego się w przepisach środowiskowych. Dzięki dogłębnej analizie wybranych artykułów; ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku, o dostępie do informacji publicznej, warsztaty pozwoliły na zweryfikowanie wielu kwestii spornych z zakresu interpretacji przepisów. Natomiast prace w grupach były okazją, do poznania problemów, przed którymi stoi wielu wnioskodawców.

Przepisy prawa z omawianego zakresu są bardzo rozległe, i wymagają większej liczby warsztatów, dla sprawnego poruszania się w „gąszczu przepisów”, jednak już te trzydniowe spotkanie było dobrym wstępem do szerszego pojmowania problematyki.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie na warsztaty inicjatorom z Fundacji EkoRozwoju.

234567