Jedną z form ochrony przyrody w Polsce są rezerwaty przyrody. Występują one na całym świecie. W Polsce możemy zauważyć wzrost ich liczby w stosunku do lat ubiegłych. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, rezerwat pozwala na zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, dydaktycznych i naukowych poprzez ochronę roślin czy zwierząt, które nie występują nigdzie indziej, nie licząc danego rezerwatu. Na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się we wschodniej części województwa lubuskiego, znajdują się 3 rezerwaty przyrody: „Jezioro Wielkie” (gmina Trzciel), „Jeziora Gołyńskie” (gmina Pszczew) oraz „Dąbrowa na wyspie” (gmina Przytoczna).

Tablica informacyjna nad Jeziorem Wielkim fot. Barbara SemkłoW południowej części Pszczewskiego Parku Krajobrazowego znajduje się rezerwat przyrody „Jezioro Wielkie", który jest rezerwatem faunistycznym, istniejącym od 31 lat, położonym ok. 1 km na północ od miejscowości Trzciel. To płytkie przepływowe jezioro oligotroficzne o  powierzchni ok. 217 ha, przez które przepływa rzeka Obra. Na jeziorze zielenią się 3 wyspy. Na największej wyspie podziwiać możemy dorodne, ponad 200-letnie dęby. Najmniejsza z nich w  całości porośnięta jest olszą czarną, znajduje się tu kolonia kormoranów. Obrzeża jeziora i jego otoczenie stanowią ważne środowisko życia i  miejsce godów, dla co najmniej 8 gatunków płazów. Głównym celem ochrony w  rezerwacie są biotopy lęgowe oraz miejsca żerowania i odpoczynku ptaków wodno-błotnych. Do najliczniej spotykanych i  gnieżdżących się gatunków należą: kaczka krzyżówka, czapla siwa, kormoran, łyska, perkoz dwuczuby, gągoł, krakwa, bąk, trzciniak, potrzos oraz wiele gatunków ptaków wróblowatych.

 W centralnej części Pszczewskiego Parku Krajobrazowego znajduje się rezerwat przyrody „Jeziora Gołyńskie”. Ten 50 - letni rezerwat typu torfowiskowego, stanowi fragment dawnego Jeziora Gołyńskiego. Obecnie przez ekspansję lasu częściowo osuszonego. Znajduje się ok 2 km na południe od miejscowości Borowy Młyn. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie fragmentu lasu wilgotnego, ze stanowiskami rzadkich roślin torfowiskowych. Kolonia kormoranów w rezerwacie Jezioro Wielkie.fot. Archiwum PPKRezerwat składa się z dwóch płatów leżących u brzegów jezior, które znajdują się w rynnie polodowcowej, wśród pszczewskich lasów. W granicach rezerwatu występują fragmenty szuwarów z roślinami takimi jak kłoć wiechowata, narecznica błotna, trzcina, czy pałka wąskolistna oraz torfowisko przejściowe. Ekosystemy leśne reprezentowane są głównie przez drzewostany olszowe z  domieszką brzozy brodawkowatej i sosny pospolitej, na siedlisku lasu mieszanego bagiennego. Do rzadkich gatunków roślin rosnących w  rezerwacie należą: rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy, pływacz średni, fiołek błotny.

 Ostatnim z opisywanych rezerwatów jest rezerwat florystyczny „Dąbrowa na wyspie”. Jest on najmłodszym rezerwatem na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (27 lat). Znajduje się w jego południowej części, na jeziorzeRosiczka okrągłolistana wraz ze swoim posiłkiem fot. Barbara Semkło Lubikowskim, w odległości ok. 3 km od miejscowości Stołuń. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie lasu liściastego położonego na malowniczej wyspie Jeziora Lubikowskiego. Rezerwat stanowi cenną ostoję ptactwa wodno-błotnego. Teren rezerwatu jest falisty otoczony pasmem szuwarów stanowiących dogodne miejsce lęgowe dla ptaków wodnych takich jak: łabędź niemy, gęgawa, bąk, cyraneczka i gągoł. Ochroną objęty jest porastający wyspę las dębowy o naturalnym charakterze z domieszką buka pospolitego i olszy czarnej, w wieku ok. 170 lat. Stwierdzono tu występowanie przeszło 100 gatunków roślin m.in.: pierwiosnka lekarskiego, konwalii majowej, dzwonka brzoskwiniolistnego oraz bluszczu pospolitego.

Zapraszamy do odwiedzania wszystkich lubuskich parków krajobrazowych
i odkrywania perełek przyrodniczych znajdujących się na ich terenie.

Anna Krajewska

Specjalista w Pszczewskim Parku Krajobrazowym