Posiedzeniu przewodniczył pan dr Piotr Grochowski. Obradowano  m.in. na temat realizacji działalności statutowej Zespołu Parków naszego województwa w b.r., w zakresie ochrony przyrody, turystyki i rekreacji. Omówione zostały również zagadnienia związane z pozyskiwaniem środków na realizację zadań i projektów oraz promocją zajęć edukacyjnych prowadzonych przez jednostki terenowe ZPKWL.

Posiedzenie zakończyło się uroczystym podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, a Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Strony porozumienia współpracować będą w obszarach działania wspólnych dla obu jednostek, a w szczególności poprzez prowadzenie wzajemnej promocji.

 

20170608_103910
20170608_103926
20170608_103940
20170608_132336