Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Lubuskie 2020 uwzględnia przewidywany termin naboru wniosków na kwiecień 2017.

Zespół Parków we wrześniu 2016 roku, dzięki środkom z budżetu Województwa Lubuskiego (80 000 tys. zł), dokonał remontu dachu Leśnej Stacji Dydaktycznej, a w październiku 2016 r. z pieniędzy, które pozostały z remontu - sporządził opinię o stanie konstrukcji budynku Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz projekt instalacji c.o., kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne - instalacji c.o. oraz projekt instalacji gazu, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – instalacji gazu.

Ponadto, Zespół Parków w ramach wniosku o dofinansowanie zadania, chciałby zawrzeć wykonanie również takich robót, jak: wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzki w budynku.

Dzięki wcześniejszym działaniom: remontowi dachu i wstępnie opracowanej dokumentacji budynku Leśnej Stacji Dydaktycznej, tj. opinii o konstrukcji budynku i projektów instalacji c.o oraz ewentualnym uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – budynek Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach byłby w pełni odnowiony i nadal efektywnie wykorzystywany do działań edukacyjnych.

Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Województwa Lubuskiego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego złożył również 30 stycznia 2017 roku wniosek o dofinansowanie zadania „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych: Łagowsko-Sulęcińskiego oraz Gryżyńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, a także do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadania:

- „Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”,

- „Doposażenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w pomoce edukacyjne oraz materiały wydawnicze wykorzystywane podczas wyjazdów edukacyjno-promocyjnych”,

- „Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Kraina Jelonka Rogacza” w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym”.

- „Konferencja naukowa w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym”.

Wnioski złożone do WFOŚiGW w Zielonej Górze już zostały zaakceptowane do realizacji i dzięki dofinansowaniu Funduszu oraz środkom zapewnionym z budżetu Województwa Lubuskiego, jako wkład własny, mogą być realizowane w 2017 roku.

 Link do artykułu na stronie Urzędu Marszałkowskiego: http://lubuskie.pl/news/20357/806/Samorzad-wspiera-lubuskie-parki/d,news-bootstrap/

 

1._LSD_przed_wymianą_dachu
2._LSD-po_remoncie_dachu